Vaikuttavuutta tutkittu tieteellisesti

Suomen Lions Quest on tehnyt yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa kaksi tieteellistä tutkimusta kansainvälisen Lions-säätiön rahoituksella Lions Quest -koulutuksen vaikuttavuuden selvittämiseksi. Jo tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa suomalaisia opettajia tutkittaessa tuli selväksi, että Quest-kurssin käyneet kasvattajat ovat saaneet hyviä välineitä kasvatustyöhönsä. Toisessa vaiheessa tutkimusta laajennettiin useisiin maihin ja tulokset ovat pienistä erilaisuuksista huolimatta samansuuntaisia.

 

Tutkimukset on toteuttanut käytännön tasolla Quest-kouluttaja ja Helsingin yliopiston tutkija, tohtori Markus Talvio. Ohjaajana on toiminut yliopiston koulutuspsykologian professori Kirsti Lonka. Tutkimus kuuluu Helsingin yliopiston tutkimusprojekteihin.

 

Ajankohtainen Lions Quest

Lions Quest on ajankohtaisempi kuin koskaan. Toisin kuin luulisi, teknologian lisääntyvä käyttö lisää tarvetta Questin tyyppisille ryhmän toimintaa kehittäville työkaluille, sillä järkevä tekniikan käyttö koulussa tapahtuu oppilasryhmissä erilaisissa kokoonpanoissa. Yhä enemmän keskusteluihin nousevat myös ns. työelämätaidot (21st century skills), joiden avulla parannetaan mm. kommunikaatiota ja yleistä hyvinvointia. Lions Questin tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten hyvinvointia panostamalla oppimisilmapiiriin, vuorovaikutustaitoihin, terveyden edistämiseen ja auttamisen taitoihin. Opettaja osallistuu kaksipäiväiseen perehdyttämiskoulutukseen, jonka aikana hän saa perustiedot tavoitteisiin liittyvistä asioista sekä oppii soveltamaan niitä luokkaan LQ-materiaalin avulla. Koulutuksessa mm. opitaan, että oppimisilmapiiriä voi kehittää vuorovaikutustaitoa kuten kuuntelemisen taitoja harjoittamalla.

 

Toisaalta ymmärretään, että terveyttä edistetään esimerkiksi turvallisen oppimisympäristön avulla. Auttamistaitojen oppimisen ajatuksena on se, että auttaminen hyödyttää myös auttajaa, ei ainoastaan auttamisen kohteena olevaa autettavaa. Lisäksi erilaiset auttamisprojektit edistävät yhteisöllistä suunnittelua ja muuta tiimityöskentelyä, omanarvontuntoa ja oppilaiden arviointikykyä. Kaiken kaikkiaan Lions Questin tavoitteet liittyvät läheisesti toisiinsa ja niiden yhteisenä päämääränä on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen.

 

LQ-ohjelman arvioinnin taustaa

Lions-toiminnan kansainvälisessä säätiössä LCIF:ssa oli jo pitkään koettu tarpeelliseksi panostaa Questin arvioitiin. Oli huomattu, että Questin kilpailijoilla oli etua siitä, jos niillä oli tutkittua tietoa ohjelman hyödyistä. Kun sitten Suomen Lions Quest ehdotti, että ohjelmaa voitaisiin tutkia Helsingin yliopistolla, ei ollut kovin vaikeaa saada yhteistyötä liikkeelle. Tutkimus aloitettiin ensin Suomesta, jonka jälkeen se on levinnyt muun muassa Italiaan, Japaniin ja Liettuaan.

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mitä opettaja hyötyy Lions Quest-koulutuksesta. Joku saattaa ihmetellä, miksei tutkita oppilaita, joita ohjelma varsinaisesti koskee. On kuitenkin muistettava, että koulutuksessa voidaan vaikuttaa vain siihen valmennukseen, jota opettajat Quest-tuokioiden vetämiseen saavat ja millaista materiaalia opettajille jaetaan. Jos tutkitaan oppilaiden kokemuksia Quest-tunneista, ei voida olla varmoja siitä, onko mahdollisen epäonnistumisen syynä opettajien Quest-koulutus vai esimerkiksi se, että koulun johto ei ole antanut opettajalle mahdollisuutta vetää LQn sisältöjä luokassa. Kun tutkimus kohdistuu muutokseen opettajan ajattelussa LQ koulutuksen aikana, voidaan melko varmasti päätellä, että muutos on johtunut LQ koulutuksesta. Lisäksi saadaan tietoa siitä, miten ohjelmaa voitaisiin kehittää yhä paremmin opettajan muutosta ja kehittymistä tukevaksi.

 
Mitä LQ arviointihanke tutkii?

LQ arviointihanke tutkii muutosta opettajien ajattelussa LQ kurssin aikana. Kurssin aluksi ja lopuksi kysytään, kuinka tärkeänä opettajat pitävät LQ eri tavoitteita ja kuinka pätevinä he pitävät itseään näiden

tavoitteiden edistämisessä. Lisäksi opettajia pyydetään arvioimaan kuinka arvokkaana he pitävät Lions

Quest-kurssille osallistumista. Aineisto kerätään ennen kurssia ja uudelleen kurssin loputtua.

 

Lisäksi samoihin aikoihin kerätään aineistoa ns. verrokkiryhmältä, jotka eivät osallistu kurssille, jotta voidaan tutkia aiheuttaako itse mittaaminen muutosta jälkimmäisiin vastauksiin.

 

Millaisia tuloksia on saatu?

Tähänastiset tulokset 940 tutkimukseen osallistujalta osoittavat selkeästi, että opettajat neljässä eri

maassa kokevat LQ:n tavoitteet koulutuksen jälkeen tärkeämmiksi kuin ennen kurssia. He myös kokevat

itsensä pätevimmiksi opettamaan LQ:n taitoja luokissa oppilaille. Lisäksi kurssille osallistuneet pitävät kurssin jälkeen LQ:n tyyppisiä kursseja arvokkaampina kuin ennen kurssia. Verrokkiryhmässä muutosta yhdenkään mitattavan muuttujan kohdalla ei havaittu.

 
Miten hanke jatkuu?

Kiinnostus oppilaiden kouluviihtyvyyden, terveyden edistämisen ja tulevaisuuden työelämätaitojen lisäämiseksi on tällä hetkellä oppimispsykologian ydintä. Pyrkimyksenä tässä hankkeessa on saada luotettavaa kansainvälistä tietoa siitä, miten opettajien täydennyskoulutuksen, esimerkiksi Lions Questin, avulla voidaan vastata tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi jokaisen tutkimukseen osallistuvan maan kanssa on tarkoitus kehittää LQ ohjelmaa sen maan tarpeisiin mahdollisimman hyvin sopiviksi ja tehdä Questista entistä parempi ja toimivampi.

 

 

Tutkimuksen omat kotisivut:

 

 

Lion Markus Talvio

FT, LQ evaluointihankkeen

päätutkija, Helsingin yliopisto

 

 


Lions Quest -koulutussihteeri
Puhelin 010 501 4507